Nog Mooier By Danielle
 

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Nog Mooier by Danielle het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Nog Mooier by Danielle verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren. 

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Nog Mooier by Danielle heeft doorlopenom te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Nog Mooier by Danielle begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig dorolopen van het AVG-programma van Stichting AVG voor Verenigingen heeft Nog Mooier by Danielle kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring van Nog Mooier by Danielle zijn te vinden op de op te vragen pagina's.

 2.1 Inventarisatie persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke persoonsgegevens binnen de organisatie gebruikt worden.
Andere gewone persoonsgegevens: Gegevens van 2 personeelsleden, en gegevens voor het klantenbestand van PC Coiffure voor het opslaan van
Aantekeningen bijzondere persoonsgegevens: Gegevens over gezondheid, zowel aangeven voor ziektewet en zwangerschapsverklaring zowel voor het invullen van verzuimde uren en voor verzekering.
Gewone persoonsgegevens  Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 Titels
 Adres
 Postcode
 Plaats
 Provincie
 Land
 Woonplaats
 Telefoonnummer
 Faxnummer
 E-mailadres
 Website
 Geslacht
 Geboortedatum
 Geboorteplaats
 Overlijdensdatum
 Burgerlijke staat
 LinkedIn
 Facebook
 Twitter
 Werkzaam bij organisatie
 Bankrekeningnummer
 Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)
 Voertuig kentekenplaat
 Salarisgegevens Salarisgegevens worden niet gezien als bijzondere gegevens.
Bijzondere persoonsgegevens  Etnische afkomst
 Politieke opvattingen of voorkeur
 Religieuze opvatting of overtuiging
 Lidmaatschap van een vakbond
 Genetische of biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie
 Gegevens over gezondheid
 Gegevens over seksuele geaardheid
 Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen
 Kopie identiteitsbewijs/paspoort, zonder voorlegger gekopieerd
 BSN-nummer Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkgevers, zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs en kinderopvang wordt het BSN gebruikt.

Recepten kortom voor de behandel geschiedenis van klanten.

3.1 Inventarisatie doelbinding. Welke persoonsgegevens verwerk je, met welk doel en heb je ze daar ook voor gekregen? Dat noemen we ‘doelbinding’. Het is belangrijk dat je persoonsgegevens alleen verwerkt (dus opslaat en gebruikt) voor de doeleinden waarvoor je deze hebt verkregen. Voor de inventarisatie van de vormen van doelbinding binnen de onderneming hebben wij onderstaand schema gemaakt. Voor doelbindingen die veel voorkomen, hebben wij het schema al ingevuld en die kun je dus zo aanvinken. Komen er binnen je onderneming nog andere doelbindingen voor, dan kun je deze in de open vorm noteren bij 3.3.
Grondslag: Grondslag is een reden op basis waarvan je de persoonsgegevens mag verwerken. Een reden kan zijn een verkregen toestemming (b.v. het krijgen van een visitekaartje of een inschrijving voor een nieuwsbrief). Een reden kan ook zijn dat je deze persoonsgegevens nodig hebt voor het uitvoeren van een overeenkomst (b.v. een koopcontract of een lidmaatschapsovereenkomst).
LET OP: Het is verstandig zo min mogelijk persoonsgegevens te hanteren. Vraag dus alleen de gegevens die je echt nodig hebt voor het goed functioneren van je organisatie.
(N = Naam, A = Adres, W = Woonplaats, T = Telefoon, E = e-mailadres)
 Klant of leverancier
Persoonsgegevens: NAWTE.
Grondslag: Opdracht of contract.
Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering.
Verwerkt door: Afdeling administratie, afdeling sales en afdeling inkoop.
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Opslaan gegevens voor behandel geschiedenis. Voor mailing en reclame.
 Klant en BSN Organisaties buiten de overheid mogen het BSN (burger-servicenummer) alleen gebruiken als dat volgens de wet is toegestaan. Anders mag het niet! Het is toegestaan voor bijvoorbeeld werkgevers, zorgverleners, zoals huisartsen en apotheken en ook voor zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet het ook wel onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer. Organisaties kunnen niet onder het verbod uitkomen door mensen toestemming te vragen voor het gebruik van hun BSN! Persoonsgegevens: NAWTE + BSN.
Grondslag: Overeenkomst met handtekening op papier.
Verwerkingen: Interactie met de overheid in het belang van (en met toestemming van) de klant.
Verwerkt door: Afdeling administratie.
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 VvE-leden en -gebruikers Het bestuur van de VvE dient op grond van het reglement ex artikel 5:112 BW een register bij te houden van eigenaars en een register van gebruikers. In dit register zijn persoonsgegevens opgenomen. Persoonsgegevens: NAWTE + bankgegevens + kentekengegevens.
Grondslag: Akte van splitsing en het reglement ex artikel 5:112 BW.
Verwerkingen: Beheeractiviteiten van de VvE in de breedste zin van het woord in het belang van( en met toestemming van) de (gezamenlijke) eigenaars.
Verwerkt door: Bestuur en beheerder.
Bewaartermijn: Gedurende lidmaatschap of gebruik en 12 maanden daarna en voorts alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Aanmelden voor nieuwsbrief
Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres.
Grondslag: Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website).
Verwerkingen: Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.
Verwerkt door: Afdeling communicatie.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: De email adressen die ik van klanten ontvang, om zo op de hoogte te blijven van onze kapsalon.
 Prospect, stakeholder-/lobbycontacten en geïnteresseerde
Persoonsgegevens: NAWTE.
Grondslag: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn.
Verwerkingen: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten.
Verwerkt door: Afdeling communicatie, directie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Stakeholder-/lobbycontacten met politieke voorkeur
Persoonsgegevens: NAWTE + politieke voorkeur.
Grondslag: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn.
Verwerkingen: Persoonlijke contacten en nieuwsvoorziening.
Verwerkt door: Afdeling communicatie, directie.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Medewerkers
Persoonsgegevens: NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens.
Grondslag: Arbeidsovereenkomst.
Verwerkingen: Salariëring.
Verwerkt door: HRM-afdeling.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: De gegevens van personeelsleden voor contracten, loonstroken, kortom ook voor de eigen administratie.
 Medewerkersfoto’s op de website
Persoonsgegevens: Naam + foto.
Grondslag: Aanvullende personeelsovereenkomst.
Verwerkingen: Medewerkersfoto’s op website.
Verwerkt door: Administratie, afdeling communicatie.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: De naam en foto's van medewerkers op de website.
 Vrijwilligers
Persoonsgegevens: NAWTE.
Grondslag: Vrijwilligersovereenkomst.
Verwerkingen: Informatieverstrekking.
Verwerkt door: Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Direct marketing (alleen bellen of papier)
Persoonsgegevens: NAWTE.
Grondslag: Geen overeenkomst nodig.
Verwerkingen: Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.
Verwerkt door: Afdeling marketing/communicatie.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.
Beschrijf hieronder kort uw situatie:
 Digitale direct marketing (e-mail, facebook, LinkedIn, fax, SMS etc.)
Persoonsgegevens: NAWTE.
Grondslag: Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief.
Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.
Verwerkt door: Afdeling marketing/communicatie.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Persoonsgegevens: NAWTE. Grondslag: Aanvullende personeelsovereenkomst, contract,Overeenkomst met handtekening op papier, Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website) Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of inschrijven voor een nieuwsbrief, Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten,Informatieverstrekking,Persoonlijke contacten en nieuwsvoorziening. Verwerkt door: Directie Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten. Beschrijf hieronder kort uw situatie:
3.3 Beschrijving van extra doelbinding. Als je meer persoonsgegevens, verwerkingen en/of overeenkomsten hebt dan bij 3.1 beschreven, voeg deze dan hieronder toe. Voeg de extra beschrijving over doelen en doelbinding hieronder toe zodat we die kunnen opnemen in de AVG-verklaring.
4.1 Privacy policy vindbaar, verwijzing in documenten. De privacy policy van de organisatie moet voor iedereen waarvan je persoonsgegevens verwerkt vindbaar zijn. Het eenvoudigste is om deze op de website van de organisatie te zetten en op elke pagina (onderaan) een link hier naartoe te leggen.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Persoonsgegevens worden 7 jaar opgeslagen voor financiële administratie. Gegevens worden ook opgeslagen voor behandel geschiedenis.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Bij aanmelding van de mailing die wij versturen, wordt je doorverwezen naar de Privacy Policy.
 Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op onze website.
 Wij als organisatie hebben onze privacy policy niet vindbaar gemaakt op onze website.
In alle overeenkomsten (documenten waarin persoonsgegevens gevraagd worden) moet een verwijzing staan naar de privacy policy.  Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de organisatie.
 Wij als organisatie verwijzen in documenten (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan niet naar onze privacy policy op de website van de organisatie.

5.1 Werken met verwerkersovereenkomst. Als organisatie mag je persoonsgegevens niet doorgeven aan een andere partij welke ten behoeve van jou persoonsgegevens verwerkt zonder een verwerkersovereenkomst. In een verwerkersovereenkomst spreek je af wat de ander met de gegevens mag doen én ook vooral wat niet.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Wij zien geen enkele reden persoonsgegevens door te geven aan andere partijen.
 Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
 Wij als organisatie verklaren dat wij ook persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

6.1 Toegangsbeveiliging. Om zeker te weten dat alleen geautoriseerde personen de persoonsgegevens kunnen inzien en bewerken, moeten deze altijd beveiligd zijn met een wachtwoord en als het kan ook met een gebruikersnaam. Zo kun je een Excelbestand beveiligen met een wachtwoord en een PC voorzien van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Zorg er dus voor dat je altijd minimaal één keer een wachtwoord moet weten voordat je de persoonsgegevens van jouw organisatie kunt inzien of bewerken.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Om in het systeem van PC Coiffure te komen dien je altijd een wachtwoord in te geven.
 Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
 Wij als organisatie hebben persoonsgegevens niet altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen toegangsbeveiliging.

7.1 Software en antivirussoftware up-to-date. Om systemen zo veilig mogelijk te laten zijn, moet je ze up-to-date houden. Dit doe je door het aanzetten van het automatisch ophalen en installeren van updates van de software. Zorg ook voor goede antivirussoftware. Zorg ervoor dat alle software ingesteld is op het automatisch ophalen en uitvoeren van updates. Maak goede afspraken met al je softwareleveranciers.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Beveiligingssoftware aanwezig op beide computers, wordt altijd automatisch met toestemming van ons geinstalleerd.
 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens niet alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen software updates.

8.1 Opslaan alleen binnen de EU. Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten moeten voldoen aan de AVG. Als je persoonsgegevens verwerkt buiten de EU, bijvoorbeeld door deze te laten verwerken door een partij buiten de EU of er een passend beschermingsniveau bestaat voor dat land , bijvoorbeeld door een adequaatheidbesluit van de Europese Commissie. Je moet ook weten en kunnen aantonen dat er passende of geschikte waarborgen zijn, en hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.
De wetgever is dus extra streng als je persoonsgegevens wilt verwerken/opslaan buiten de EU. Als je dat toch zou willen, dan moet er heel veel geregeld worden bovenop de normale AVG-verplichtingen. Dus check of je dienstverlener (drukker, verspreider, enz.) de toevertrouwde persoonsgegevens binnen de EU opslaat.
Het is dus het makkelijkste om persoonsgegevens alleen te verwerken binnen de EU, dit raden wij daarom ook sterk aan.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Zie geen reden om persoonsgegevens door te geven aan andere partijen.
 Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 Wij als organisatie verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

9.1 Data back-up. Om de persoonsgegevens te beschermen tegen het verlies of diefstal moet je back-ups maken. Het is noodzakelijk om dat regelmatig te doen. Zorg ervoor dat deze back-up veilig wordt opgeborgen.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Aan hei eind van de dag als we de programma's afsluiten maken wij standaard een back-up
 Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
 Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens niet beveiligd met een back-up.
 Wij als organisatie hebben geen persoonsgegevens elektronisch opgeslagen en hebben daarom geen backup.

10.1 Geautoriseerde medewerkers. Via autorisatie regel je wie binnen de organisatie welke persoonsgegevens mag verwerken.
Beschrijf hieronder kort hoe jullie de autorisatie geregeld hebben: Bij ons in de salon hebben alle medewerkers toegang om de persoonsgegevens te verwerken, omdat wij allemaal met klanten werken. Voor het invoeren van behandel recepten, en het afrekenen van klanten behoren tot de handelingen.
Onderstaande vragen zijn alleen ter bewustwording en hoeven niet precies ingevuld te worden! Wij als organisatie hebben 3 personen geautoriseerd om de persoonsgegevens van de organisatie in te zien en te verwerken indien dit nodig in voor de uitoefening van hun functie.
Wij als organisatie hebben van personen de persoonsgegevens geregistreerd.
 In onze organisatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie.
 In onze organisatie hebben ook niet geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie.

11.1 Vernietigen persoonsgegevens. Geef hieronder aan dat je organisatie alle persoonsgegevens vernietigt door bijvoorbeeld een regel te wissen in Excel en/of het versnipperen van een aanmeldingsformulier als er geen overeenkomst meer is. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dus: na beëindiging van een overeenkomst worden de persoonsgegevens van die persoon vernietigd. Wijs aan wie verantwoordelijk is voor het vernietigen van persoonsgegevens of de controle op de vernietiging.
NB: Verscheuren en weggooien is onvoldoende. Schaf daarom een versnipperaar aan.
Let op: In de financiële administratie mogen (of eigenlijk: moeten!) deze persoonsgegevens nog wel blijven staan, want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Na 7 jaar wordt alles vernietigd op grond dat ze zijn verlopen. Uit het systeem wordt klant die 7 jaar niet zijn geweest vernietigd.
 Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

12.1 Toestemming voor direct marketing en bij minderjarigheid. Bij direct marketing. De wetgever maakt onderscheid tussen gewone direct marketing (bellen en post sturen) of digitale marketing (via email, fax, Facebook, LinkedIn of sms). Doordat gewone direct marketing een organisatie geld kost zal dat altijd beperkt blijven. Juist digitale marketing is nagenoeg gratis en kan daardoor heel veel toegepast worden met alle gevolgen van dien.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Bij aanmelden van nieuwe klanten vragen wij vooraf of we toestemming krijgen om eens in de zoveel tijd een mailing te versturen, om ze op de hoogte te hoden van alle nieuwtjes.
Bij minderjarigheid (jonger dan 16 jaar). Als je persoonsgegevens online verwerkt van personen jonger dan 16 jaar via bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media, dan moet je daarvoor altijd schriftelijk een toestemming hebben van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Geef hieronder aan dat je organisatie dat ook altijd zo doet.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Wij als organisatie sturen de mailing naar de ouders/verzorgers van minderjarige.
 Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct marketing.
 Wij als organisatie vragen vooraf geen toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct marketing.
 Wij als organisatie maken geen gebruik van digitale direct marketing.
 Wij als organisatie verklaren dat wij alleen online persoonsgegevens van minderjarigen verwerken bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 Wij als organisatie verklaren dat wij persoonsgegevens van minderjarigen online verwerken bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen online verwerken bijvoorbeeld een app, online game, webwinkel of via sociale media.

13.1 Papieren documenten en beveiliging. Als persoonsgegevens ook vastliggen op papier (denk aan contracten), dan moeten die papieren met persoonsgegevens achter slot en grendel zijn opgeslagen. Praktisch: bewaar dus alle papieren met persoonsgegevens in een kast die je steeds op slot doet. Alleen personen die voor hun werk voor de organisatie daarvoor toestemming hebben, mogen in die kast komen.
Beschrijf hieronder kort uw situatie: Onze organisatie is zo danig klein dat ik de papieren bij mij thuis bewaar.
 Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
 Wij als organisatie hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
 Wij als organisatie hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan.

14.1 Datalekken. Iedereen in de organisatie moet op de hoogte zijn wat een een datalek is en wat je eraan moet doen. Geef aan wat voor jullie van toepassing is:
Beschrijf hieronder kort hoe jullie met datalekken omgaan: Onze organisatie is zodanig klein en de kans klein is dat er sprake is van een datalek, mocht dit het geval zijn dan gaan wij dit uiteraard melden.
 Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en documenteren.
 Binnen onze organisatie is niet iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is niet bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en documenteren.

15.1 Medewerkers geïnstrueerd Wij hebben onze medewerkers als volgt geïnstrueerd:
Hieronder is ruimte om te beschrijven hoe jullie de medewerkers geïnstrueerd hebben: Video gekeken en op de hoogte blijven van de Privacy Policy
 Alle medewerkers hebben de video van de Stichting AVG bekeken.
 We hebben het onderwerp privacy bescherming in alle afdelingsoverleggen besproken.
 We hebben uitlegposters opgehangen.
 We hebben alle medewerkers een brief gestuurd met uitleg en instructie.
 We hebben met alle medewerkers een workshop over privacy bescherming gevolgd.
 We hebben een nieuwsbrief voor alle medewerkers waarin we regelmatig aandacht besteden aan privacy bescherming.
 Onze directeur/voorzitter heeft alle medewerkers opgeroepen extra aandacht te besteden aan privacy bescherming.

16.3 Ondertekening. Met het inzenden van dit stappenplan verklaar ik hierbij dat ik naar eer en geweten dit stappenplan heb ingevuld namens de organisatie. Aldus verklaard door: Naam organisatie: Nog Mooier by Danielle
Naam persoon: Danielle van Nispen
Plaats: Rijsbergen
Datum: 05-06-2018